Statut PKE Małopolska

Podstawowe cele Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska
 

Uznanie zrównoważonego rozwoju, jako podstawy społeczno-gospodarczej państwa.

Ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana, jako ochrona człowieka, zwierząt.

Ochrona krajobrazu naturalnego, ładu przestrzennego oraz dziedzictwa kulturowego.

Kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego, gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji.

Powszechna edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym kształcenie ustawiczne.

Poprawa jakości środowiska człowieka.