Dr hab.inż. Marek Wajdzik

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
leśnik, specjalista w zakresie gospodarki łowieckiej i ekologii zwierząt.
Autor lub współautor ponad 150 publikacji naukowych,
popularno-naukowych, opracowań i ekspertyz.
Pracownik Katedry Bioróżnorodności Leśnej UR.